ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه آموزش الکترونیکی در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی و نیز  اجرای طرح های پژوهشی و دانشجویی( نظر سنجی الکترونیکی و مطالعات موردی ) از دیگر خدمات این مرکز می باشد.