• نرم افزار و سامانه ی مدیریت آموزش مجازی دانشگاه (Learning management system)؛
  • سیستم عامل، سخت افزار و سایر ویژگی های Server مناسب جهت استقرار سامانه؛
  • انواع قالب های استاندارد محتواها براساس زیرساخت های شبکه و دانش عمومی رایانه ی کاربران؛
  • استاندارد محتواهای آموزشی ( ابرداده های آموزشی ) مورد تایید دانشگاه از قبیل SCORM و امثال آن؛
  • تامین امنیت داده های سامانه و جلوگیری از خطرهای ناشی از اقدامات عمدی، سهوی و حوادث غیرمترقبه
  • تبیین راهکارهای لازم برای پیشگیری از ورود غیرمجاز ( Hack, Crack ) به سامانه ی آموزش مجازی؛