آموزش مجازی چیست؟ (E-Learning )

آموزش مجازی به یکی از شیوه های نوین آموزشی از راه دور اطلاق می شود که در آن با استفاده از فناوری های مبتنی بر وب و با استفاده از بسترهای انتقال مانند اینترنت- اینترانت و با بهره مندی از ابزارهایی مانند قالب های تعاملی، شبیه سازی، تمرین ها، آزمون های مجازی، فیلم، تصویر، صوت، متن بر اساس یکی از استانداردهای رایج آموزشی، امکان آموزش مخاطبان را فراهم می سازد.در آموزش مجازی، ارائه ی مطالب بر اساس نیازهای فراگیران تغییر می یابد و در آن، فضایی ایجاد می شود تا فراگیر با فراغ بال و به دور از اضطراب و با حفظ استقلال و اعتماد به نفس؛ به فعالیت های مورد نظر خود بپردازد. آموزش مجازی یک سیستم آموزشی واحد را برای فراگیران فراهم می سازد که منجر به ایجاد فرصت های برابر آموزشی می شود.