• عدم وابستگي كلاس درس به زمان خاص؛
  • جامعيت ، فراگيری ، پويايي ، روزآمدی و رفع نياز آموزشي در زمان دلخواه؛
  • افزايش كيفيت ارائه دروس (به دليل ارائه ی دروس به صورت چندرسانه ای)؛
  • افزايش ميزان اثربخشي و بازدهي آموزشي (به دليل حذف محدوديت های زماني و مكانی)؛
  • عدم نياز به حضور فيزيكي استاد و دانشجو در كلاس درس؛
  • كاهش زمان و هزينه ی رفت و آمد برای دانشجويان؛
  • پشتيباني تعداد زيادی دانشجو در يك كلاس؛
  • امكان ثبت فعاليت ها و پيشرفت دانشجويان توسط استاد