آدرس: مشهد مقدس،سرافرازان ۹ ،موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری،ساختمان مرکزی،طبقه دوم ،مرکز آموزش های بین المللی مجازی

شماره تماس:

۰۵۱۳۸۲۱۸۸۴۰