آدرس: مشهد مقدس،سرافرازان ۹ ،موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری،ساختمان مرکزی،طبقه دوم ،مرکز آموزش های بین المللی مجازی

شماره های تماس:

۰۵۱۳-۸۲۱۰۰۷۷ و ۸۲۱۰۰۷۶-۰۵۱۳ داخلی ۲۴۶

و شماره های مستقیم : ۰۵۱۳۸۲۲۸۶۵۷ و ۰۵۱۳۸۲۱۸۸۳۰