*اطلاعیه آموزشی*

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه شرکت در کلاسهای رفع اشکال ویژه دانشجویان زبان انگلیسی عمومی

۱۳۹۷/۱۲/۰۹ جلسه توجیهی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳، مرور درس ۱ و ارائه شفاهی، اعلام شماره ردیف

۱۳۹۸/۰۱/۲۲ مرور درس ۲ ،۳ و ارائه شفاهی

۰۲/۱۲/ ۱۳۹۸ میان ترم درس ۱ و ۲

۱۳۹۸/۰۳/۰۹ مرور درس ۴ ،۵ ،۶  و ارائه شفاهی

ارسال پاسخ

*