*اطلاعیه آموزشی*

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه شرکت در کلاسهای رفع اشکال ویژه دانشجویان زبان پیش دانشگاهی

۱۳۹۷/۱۲/۰۹ جلسه توجیهی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳، مرور درس ۱ و ارائه شفاهی، اعلام شماره ردیف

۱۳۹۸/۰۱/۲۲ مرور درس ۲ و ارائه شفاهی

۰۲/۱۲/ ۱۳۹۸میان ترم درس ۱ و ۲

۱۳۹۸/۰۳/۰۹ مرور درس ۳، ۴ و ارائه شفاهی

ارسال پاسخ

*