*برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیس عمومی و زبان انگلیسی پیش دانشگاهی مجازی نیمسال اول سال ۱۳۹۷ *

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0


جلسه اول : پنجشنبه تاریخ ۱۹ مهر . شرکت در این جلسه براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد. هدف : جلسه توجیهی
ساعت ۱۲ : دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف الف ، ب شروع می شود.
ساعت ۱۲:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ج ، چ ، ح ، خ شروع می شود.
ساعت ۱۳:۳۰ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش شروع می شود.
ساعت ۱۴:۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ شروع می شود.
ساعت ۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ف ، ق ، ك ، گ ، ل شروع می شود.
ساعت ۱۵:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف م ، ن ، و ، ه ، ي شروع می شود.
———————————————————
جلسه دوم : پنجشنبه تاریخ ۱۰ آبان . شرکت در این جلسه براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد.
هدف : رفع اشکال درس اول و دوم زبان عمومی به همراه ارائه شفاهی و ارائه کامل تمرینهاي کتاب
مربوط به درس اول و دوم زبان عمومی و رفع اشکال درس اول زبان پیش به همراه ارائه شفاهی و ارائه کامل تمرینهاي کتاب مربوط به درس اول زبان پیش
ساعت ۱۲ : دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف الف ، ب شروع می شود.
ساعت ۱۲:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ج ، چ ، ح ، خ شروع می شود.
ساعت ۱۳:۳۰ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش شروع می شود.
ساعت ۱۴:۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ شروع می شود.
ساعت ۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ف ، ق ، ك ، گ ، ل شروع می شود.
ساعت ۱۵:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف م ، ن ، و ، ه ، ي شروع می شود.
————————————————————-
جلسه سوم : پنجشنبه تاریخ ۸ آذر . شرکت در این جلسه براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد.
هدف : رفع اشکال درس سوم و چهارم زبان عمومی به همراه ارائه شفاهی و ارائه کامل تمرینهاي کتاب مربوط به درس سوم و چهارم زبان عمومی و رفع اشکال درس دوم زبان پیش به همراه ارائه شفاهی و ارائه کامل تمرینهاي کتاب مربوط به درس دوم زبان پیش
ساعت ۱۲ : دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف الف ، ب شروع می شود.
ساعت ۱۲:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ج ، چ ، ح ، خ شروع می شود.
ساعت ۱۳:۳۰ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش شروع می شود.
ساعت ۱۴:۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ شروع می شود.
ساعت ۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ف ، ق ، ك ، گ ، ل شروع می شود.
ساعت ۱۵:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف م ، ن ، و ، ه ، ي شروع می شود.
———————————————————
جلسه چهارم : پنجشنبه تاریخ ۲۹ آذر . شرکت در این جلسه براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد.
هدف : امتحان میان ترم زبان عمومی درس اول و دوم و امتحان میان ترم زبان پیش درس اول و دوم همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار در این امتحان الزامی و اجباري است . در غیر این صورت ،دانشجو حق ورود به جلسه امتحان را ندارد . امتحان راس ساعت اعلام شده برگزار میگردد. جهت تسریع و نظم بیشتر، از آوردن لوازم اضافی از قبیل کیف ، گوشی تلفن همراه ، جزوه ، کتاب و سایر لوازم اضافه خودداري نمایید.
ساعت ۱۲ : دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف الف ، ب شروع می شود.
ساعت ۱۲:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ج ، چ ، ح ، خ شروع می شود.
ساعت ۱۳:۳۰ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش شروع می شود.
ساعت ۱۴:۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ شروع می شود.
ساعت ۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ف ، ق ، ك ، گ ، ل شروع می شود.
ساعت ۱۵:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف م ، ن ، و ، ه ، ي شروع می شود.
– ——————————————————–
جلسه پنجم : پنجشنبه تاریخ ۱۳ دي . شرکت در این جلسه براي کلیه دانشجویان الزامی نمی باشد.
هدف : اعلام نمرات میان ترم زبان عمومی و رفع اشکال درس ۵ و ۶ و ارائه کامل تمرینهاي درس ۶ و۵ زبان عمومی واعلام نمرات میان ترم زبان پیش و رفع اشکال درس ۳ و ۴ زبان پیش و ارائه کامل تمرینهاي درس ۳ و۴ زبان پیش
ساعت ۱۲ : دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف الف ، ب شروع می شود.
ساعت ۱۲:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ج ، چ ، ح ، خ شروع می شود.
ساعت ۱۳:۳۰ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش شروع می شود.
ساعت ۱۴:۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ شروع می شود.
ساعت ۱۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ف ، ق ، ك ، گ ، ل شروع می شود.
ساعت ۱۵:۴۵ – دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف م ، ن ، و ، ه ، ي شروع می شود.
هرگونه تغییري در تاریخ هاي فوق ، از طریق کانال آموزش و پرتال مجازي به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

ارسال پاسخ

*