برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان تخصصی معماری نیمسال اول ۱۳۹۶ “

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه کلاسی زبان تخصصی معماری ( ۲ واحدی)

جلسه اول: دوشنبه ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه توجیهی
جلسه دوم: دوشنبه ۰۱ / ۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
کار باسامانه­ی مجازی
بررسی مطالب درس اول
جلسه سوم: دوشنبه ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
کوییز لغات درس اول و دوم (( ۲ نمره ))
بررسی مطالب درس دوم
جلسه چهارم: دوشنبه ۰۶ / ۰۹/ ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
میان ترم درس اول و دوم و سوم (( ۵ نمره ))
جلسه پنجم: دوشنبه ۲۷ / ۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
رفع اشکال و مرور کلیه مطالب ارائه شده
بررسی نمونه سوالات امتحانات زبان تخصصی معماری

ارسال پاسخ

*