“برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیسی عمومی نیمسال اول ۱۳۹۶ “

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه کلاسی زبان خارجه ( ۳ واحدی)  ویژه دانشجویان ” نقشه کشی معماری و مهندسی معماری “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۳۰: ۱۳
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۳
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۳
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم و پنجم و ششم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۳
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

برنامه کلاسی زبان خارجه ( ۳ واحدی)  ویژه دانشجویان “ساختمان،کارهای عمومی ساختمان و مهندسی عمران  “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۰۰: ۱۴
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۴
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۴
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم و پنجم و ششم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۴
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

برنامه کلاسی زبان خارجه ( ۳ واحدی)  ویژه دانشجویان ” مهندسی صنایع،مهندسی نفت،مهندسی مکانیک “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۳۰: ۱۴
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۴
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۴
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم و پنجم و ششم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۴
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

برنامه کلاسی زبان خارجه ( ۳ واحدی)  ویژه دانشجویان ” مهندسی رباتیک،مهندسی شهرسازی،مهندسی برق “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۰۰: ۱۵
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۵
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۵
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم و پنجم و ششم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۵
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

برنامه کلاسی زبان خارجه ( ۳ واحدی)  ویژه دانشجویان روانشناسی و نرم افزار کامپیوتر “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۳۰: ۱۵
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۵
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۵
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم و پنجم و ششم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۳۰: ۱۵
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

ارسال پاسخ

*