“برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی نیمسال اول ۱۳۹۶ “

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه کلاسی زبان پیش دانشگاهی ( ۲ واحدی)  ویژه دانشجویان ” حسابداری بازرگانی و الکتروتکنیک “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۰۰: ۱۲
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۲
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۲
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۰۰: ۱۲
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

برنامه کلاسی زبان پیش دانشگاهی ( ۲ واحدی)ویژه دانشجویان ” نرم افزار و ساختمان، کارهای عمومی ساختمان “

جلسه اول : پنجشنبه ۲۷ /۰۷ / ۱۳۹۶ ساعت ۴۵: ۱۲
رفع اشکال درس اول و ارایه شفاهی
جلسه دوم : پنجشنبه ۲۵ /۰۸ / ۱۳۹۶ ساعت  ۴۵: ۱۲
امتحان درس اول و درس دوم
جلسه سوم : پنجشنبه ۲۳ /۰۹ / ۱۳۹۶ ساعت  ۴۵: ۱۲
امتحان درس سوم و کلمات درس چهارم
جلسه چهارم : پنجشنبه ۰۷ /۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت  ۴۵: ۱۲
رفع اشکال کلیه دروس و ارایه شفاهی
(توجه : فقط بر اساس رشته تحصیلی اعلام شده و صرفا در ساعت اعلام شده حق شرکت در امتحان دارید)

ارسال پاسخ

*