“برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیسی عمومی نیمسال تابستان ۱۳۹۶ “

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0
 * جلسه اول: چهارشنبه مورخه  ۲۸ / ۰۴ / ۱۳۹۶ ساعت ۹:۰۰

– جلسه توجیهی
* جلسه دوم : چهارشنبه مورخه   ۴ / ۰۵ / ۱۳۹۶ ساعت ۹:۰۰
-رفع اشکال درس اول و ارائه شفاهی
* جلسه سوم : چهارشنبه مورخه  ۱۱ / ۰۵ /۱۳۹۶ ساعت ۹:۰۰
امتحان کتبی  درس اول و  درس دوم

ارسال پاسخ

*