برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی نیمسال دوم سال ۱۳۹۵

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه کد اول (ساعت۱۴):

* جلسه اول: پنجشنبه مورخه  ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ساعت۱۴

– جلسه توجیهی

* جلسه دوم : پنجشنبه مورخه   ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ساعت۱۴

– تدریس بخشی از درس اول،حضور وهمراه داشتن جزوه اجباری می باشد .

* جلسه سوم : پنجشنبه مورخه  ۲۴ / ۰۱ /۱۳۹۶ ساعت۱۴

ادامه مطلب . . .

 

-امتحان کتبی  درس اول و رفع اشکال درس دوم نمره این امتحان دو نمره می باشد.

* جلسه چهارم :  پنجشنبه مورخه ۲۱ / ۰۲ /۱۳۹۶ ساعت۱۴

– امتحان کتبی درس دوم و رفع اشکال درس سوم نمره این امتحان دو نمره می باشد.

* جلسه پنجم : پنجشنبه مورخه ۱۱ / ۰۳ /۱۳۹۶ ساعت۱۴

– امتحان کتبی درس سوم و مترادف های درس چهارم رفع اشکال درس چهارم

برنامه کد دوم(ساعت ۱۶):

* جلسه اول: پنجشنبه مورخه  ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ساعت ۱۶

– جلسه توجیهی

* جلسه دوم : پنجشنبه مورخه   ۱۹ / ۱۲ / ساعت ۱۶

– تدریس بخشی از درس اول،حضور وهمراه داشتن جزوه اجباری می باشد .

* جلسه سوم : پنجشنبه مورخه  ۲۴ / ۰۱ /۱۳۹۶ ساعت ۱۶

امتحان کتبی  درس اول و رفع اشکال درس دوم نمره این امتحان دو نمره می باشد.

* جلسه چهارم :  پنجشنبه مورخه ۲۱ / ۰۲ /۱۳۹۶ ساعت ۱۶

– امتحان کتبی درس دوم و رفع اشکال درس سوم نمره این امتحان دو نمره می باشد.

* جلسه پنجم : پنجشنبه مورخه ۱۱ / ۰۳ /۱۳۹۶ ساعت ۱۶

– امتحان کتبی درس سوم و مترادف های درس چهارم رفع اشکال درس چهارم

برنامه کد سوم( ساعت ۱۸):

* جلسه اول: پنجشنبه مورخه  ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ساعت ۱۸

– جلسه توجیهی

* جلسه دوم : پنجشنبه مورخه   ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ساعت ۱۸

– تدریس بخشی از درس اول،حضور وهمراه داشتن جزوه اجباری می باشد .

* جلسه سوم : پنجشنبه مورخه  ۲۴ / ۰۱ /۱۳۹۶ ساعت ۱۸

امتحان کتبی  درس اول و رفع اشکال درس دوم نمره این امتحان دو نمره می باشد.

* جلسه چهارم :  پنجشنبه مورخه ۲۱ / ۰۲ /۱۳۹۶ ساعت ۱۸

– امتحان کتبی درس دوم و رفع اشکال درس سوم نمره این امتحان دو نمره می باشد.

* جلسه پنجم : پنجشنبه مورخه ۱۱ / ۰۳ /۱۳۹۶ ساعت ۱۸

– امتحان کتبی درس سوم و مترادف های درس چهارم رفع اشکال درس چهارم

ارسال پاسخ

*